مدرک
نظام وظیفه
معافیت تحصیلی
پایان خدمت
معافیت دائم
سوم راهنمایی
حداکثر متولد 74
حداکثر متولد 72
حداکثر متولد 74
اول دبیرستان
حداکثر متولد 74
حداکثر متولد 71
حداکثر متولد 73
دوم دبیرستان
حداکثر متولد 74
حداکثر متولد 70
حداکثر متولد 72
جدول سنی افراد دارای مدرک تحصیلی سوم دبیرستان، دیپلم و پیش­ دانشگاهی
مدرک
نظام وظیقه
معافیت تحصیلی
پایان خدمت
معافیت دائم
سوم دبیرستان
حداکثر متولد 72
حداکثر متولد 70
حداکثر متولد 72
دیپلم
حداکثر متولد 72
حداکثر متولد 69
حداکثر متولد 70
پیش دانشگاهی
حداکثر متولد 72
حداکثر متولد 68
حداکثر متولد 69

جدول سنی افراد دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی: کاردانی به بالا

مدرک
نظام وظیقه
معافیت تحصیلی
پایان خدمت
معافیت دائم
کاردانی
حداکثر متولد 70
حداکثر متولد 66
حداکثر متولد 68
کارشناسی
حداکثر متولد 68
حداکثر متولد 64
حداکثر متولد 66
کارشناسی ارشد
حداکثر متولد 64
حداکثر متولد 62
حداکثر متولد 63
دکتری
حداکثر متولد 62
حداکثر متولد 60
حداکثر متولد 61

منبع :