سؤالات امتحان کتبی آزمون ورودی حوزه های علمیه سراسر کشور ( آزمون کتبی در مرحله قبل از مصاحبه شفاهی حضوری قرار دارد ) برای داوطلبان فارغ التحصیل دبیرستانی (دیپلم) در سال تحصیلی 1383 - 1382 هجری...