در پایه‌های نهم و دهم تحصیلی حوزه‌های علميّه سراسر کشور برای درس تفسير ، متن عربی جلد سیزدهم تفسیر المیزان در نظرگرفته شده است که جلد سیزدهم تفسیر المیزان شامل تفسیر سوره مبارکه اسراء و تفسیر سوره...