سلام .
1-برای تحصیات حوزوی کدوم شهرها خوبه؟
2- خوبه از اول تو شهر های بزرگ بخونی یا اول شهرستان خودم بعد شهرهای بزرگ مثل قم؟منتقم آل الله خواهد آمد.