سلام علیکم .من چگونه میتوانم درباره برخی از مباحث اصولی مباحثه کنم .سؤال دومم این است که اگر امکان مباحثه میباشد این افراد چه کسانی هستند و با چه سطح تحصیلاتی؟ متشکرم