ادبیات فارسی (1)
201/1


زبان فارسی (1)
201/2


عربی (1)
204/1


ریاضیات 1
211/1


ادبیات فارسی (2)
220/1دین و زندگی(2)
222دین و زندگی قرآن و تعلیمات دینی (3)
251
رشته ریاضی


عربی (2)
224/1

زبان فارسی (3)
249/3


عربی (3)
254/1
رشته تجربی

عربی (2)

رشته انسانی

تاریخ ادبیات ایران و جهان (2)
276/1زبان فارسی (3)
249/4

عربی (3)
254/2
عربی (2)
224/2