ظاهراً حداقل برخی از مصاحبه گران حوزه علمیه قم، تجربه چندین ساله در انجام این مصاحبه ها دارند و علاوه بر انجام مصاحبه شفاهی، شغل اصلی شان نیز مدیریت برخی مدارس علمیه قم است (یعنی بعد از پایان مصاحبه، مصاحبه گر این امکان را دارد که صحت امتیازی را که به برخی داوطلبان داده است را تحلیل و بررسی کند زیرا، مصاحبه گر همان مدیر مدرسه علمیه تعدادی از داوطلبان می باشد) لذا برخی از این مصاحبه گران بعلت این تجارب چندین ساله خود در انجام مصاحبه ها مدعی هستند قادرند در همان یک جلسه مصاحبه شفاهی ، پاسخ های واقعی و نیت درونی داوطلبان را از پاسخ های اغراق شده یا احیاناً غیرواقعی تمییز دهند!